yuán gǔn gǔn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.perfectly round; plump

  • pǎo guò lai yī tóu yuán gǔn gǔn de xiǎo féi zhū

   过来圆滚滚

   A pudgy little pig ran past.

  • yuán gǔn gǔn de shí tou

   圆滚滚石头

   rounded pebbles

  • yuán gǔn gǔn de liǎn

   圆滚滚

   a chubby face

  • tā hún shēn pàng de yuán gǔn gǔn de

   浑身圆滚滚

   He has rolls of fat on him.