yuán mù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.log; stock; unprocessed wood

  • yuán mù xiǎo wū

   原木小屋

   log cabin

  • dǎo xia de yuán mù dǔ zhù le dào lù

   原木堵住道路

   The road was blocked by fallen logs.

  • zhè xiē yuán mù jīng xiū zhěng hòu bèi fàng jìn hé li shùn liú piāo xià

   这些原木修整放进顺流

   The logs are trimmed and then floated down the river.

Chinese words with pinyin yuan mu