yuǎn chù
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.a distant place

  • nǐ děi wǎng yuǎn chù xiǎng a

   远处

   You've got to look further ahead.

  • wǒ zài yuǎn chù rèn chū le tā

   远处认出

   I spotted him from afar.

  • tā men kàn jiàn yuǎn chù dà hǎi de bō guāng lín lín

   他们看见远处大海波光粼粼

   They caught the gleam of the distant sea.

  • yuǎn chù chéng xiàn de shì yī piàn bái máng máng de yún wù

   远处呈现白茫茫云雾

   Afar, it offered a pale blank of mist and cloud.