ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.wife's father

  • hé tā tán huà de nà ge nóng mín shì wǒ de yuè fù

   谈话那个农民岳父

   That farmer talking with her is my father-in-law.

  • yuè fù de cù sǐ shǐ tā shí fēn shāng xīn

   岳父猝死使十分伤心

   He had been deeply affected by the sudden death of his father-in-law.