zāi mín
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.victims of a natural calamity; disaster victims

  • shuǐ huàn zāi mín

   水患灾民

   flood sufferers

  • tā bǎ zhè bǐ qián juān gěi zāi mín yǐ suì qí fù de xīn yuàn

   灾民心愿

   He gave the money to the victims of a natural calamity in order to crown his father's wish.