zài wài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.be away from home; be away

  • tā chū mén zài wài

   出门在外

   She is away from home.

  • yī dàn bào lù zài wài tǔ rǎng hěn kuài huì bèi fēng yǔ qīn shí

   一旦暴露在外土壤风雨侵蚀

   Once exposed, soil is quickly eroded by wind and rain.

 • 2

  v.be excluded; excluding; not include

  • zhè zhǐ shì fàn qián fú wù fèi zài wài

   饭钱服务在外

   That is the price of the meal except service charge.