zài xià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • pron.moddatedI; me

  • nín guò jiǎng zài xià shí bù gǎn dāng

   过奖在下不敢当

   You are overpraising me. I don't at all deserve it.

  • yī zài xià lái kàn

   在下来看

   in my humble opinion