zǎo shù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.jujube tree; date tree

  • wǒ hái shi gèng xǐ huan chuāng qián zhè kē zǎo shù

   还是喜欢枣树

   I still prefer jujube tree window.

  • gāo dà de zǎo shù

   高大枣树

   tall jujube tree

Word usage

 • "枣树" is often matched with measure word "棵".
  • 枣树

   one jujube tree

Chinese words with pinyin zao shu