zhēn duì xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.aim; direction

    • gāi dǎng shì tú jiāng qí mù biāo nà rù yī gè jù yǒu zhēn duì xìng de zhèng zhì xiàng mù zhōng

      试图目标纳入具有针对性政治项目

      The party attempted to assemble its aims into a focused political project.