zhěn gē dài dí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slbe on 24- hour standby; ever-prepared for order to fight

    • tài píng jū zài zhèn dì shang zhěn gē dài dí

      太平军阵地枕戈待敌

      The Taiping army lay on its arms in the field.