zhěn tào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pillowcase; pillowslip; tick

  • xiè diào zhěn tào

   枕套

   remove the pillowcase

  • wǒ men yī zhōu huàn yī cì chuáng dān hé zhěn tào

   我们床单枕套

   We change the bed linen once a week.

  • wǒ gěi zhěn tào jiā le gè kuān huā biān

   枕套花边

   I finished the pillowcase with a border of lace.