zhěn xīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.pillow (without the pillowcase)

    • zhè zhǒng zhěn tào de zhěn xīn shì yòng dà mǐ zuò de

      枕套枕芯大米

      The pillow is filled with rice.

Chinese words with pinyin zhen xin