zhèn dàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.shake; shock; vibrate

  • tā de cí zhí yǐn qǐ de zhèn dàng

   辞职引起震荡

   The shock waves caused by her resignation.

  • zhèn dàng fú dù

   震荡幅度

   shock range

Chinese words with pinyin zhen dang