zhěng zhěng qí qí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be arranged to a nicety; be in apple-pie order

  • xīn bīng zǎo zǎo de jiù dào le dōu chuān de zhěng zhěng qí qí

   新兵早早穿整整齐齐

   The new recruits arrived early, all dressed up in apple-pie order.

  • tā men de nóng shè shōu shi de zhěng zhěng qí qí

   他们农舍收拾整整齐齐

   Their cottage is immaculately tidy.