zhī pǐn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.textile; fabric; texture

  • zhè jiā bó wù guǎn cáng yǒu yī pī jīng měi de zhī pǐn

   博物馆精美织品

   The museum houses a fine collection of textiles.

  • tā men de zhǔ yào chū kǒu shāng pǐn shì zhī pǐn

   他们主要出口商品织品

   Their main exports are textiles.

  • tā de jiā rén yǔ yuǎn dōng zuò zhī pǐn mào yì

   家人远东织品贸易

   Her family traded in textiles with the Far East.

Chinese words with pinyin zhi pin