zhī zhū xiá
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.high-rise window cleaner

    • zhè xiē huán wèi gōng rén yǐ jīng chéng le fēi yán zǒu bì de zhī zhū xiá

      这些环卫工人已经飞檐走壁蜘蛛侠

      These sanitation workers have become "spidermen" flying over eaves and running up walls.