zhǐ jia yóu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.nail polish

  • tā tú zhe lǜ sè de zhǐ jia yóu

   绿色指甲油

   She wore green nail polish.

  • fèng xiān huā de zhǐ jia yóu zhēn sú qi

   凤仙花指甲油俗气

   That flower nail polish thing is tacky.