zhòng cài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.grow vegetables

  • tā zài tā jiā hòu yuàn zhòng cài

   后院种菜

   He grew vegetables in his backyard.

  • tuì xué hòu tā huí jiā zhòng cài le

   退学回家种菜

   He came back home and grew vegetables after dropping out of school.