zhù jiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.foundry goods; casting

  • shā zhù jiàn

   铸件

   sand casting

  • lěng zhù jiàn

   铸件

   chill casting

  • jīn shǔ zhù jiàn

   金属铸件

   metal casting

  • jīng mì zhù jiàn

   精密铸件

   close-tolerance casting

  • cǎi yòng shí zì xíng héng jiāo dào bì miǎn le zhù jiàn suō kǒng de chǎn shēng

   采用十字避免铸件缩孔产生

   The shrinkage hole in the casting can be effectively eliminated by using the cross gating system.