zhuāng shén nòng guǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  sldisguise oneself as a ghost or deity (to fool people); pretend to be a spirit

  • xī wàng nǐ zhè jǐ tiān zhuāng shén nòng guǐ wán dé kāi xīn

   希望装神弄鬼开心

   I hope you enjoyed your cult status while it lasted.

 • 2

  slmetadeliberately mystify; purposely make a mystery of simple things

  • tā zhuāng shén nòng guǐ hù nong rén

   装神弄鬼糊弄

   She purposely mystifies simple matters so as to fool people.