zhuō dēng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.desk lamp/light; reading lamp

    • tā men shèn zhì yìn zài qiáng zhǐ hé zhuō dēng de dēng pào shang

      它们甚至墙纸桌灯灯泡

      They are even printed on the wall paper and the balls of the table-lights.