zì rán jiè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.natural world; nature; the whole material world, society included

  • gǎi zào zì rán jiè

   改造自然界

   transform nature

  • rén lèi yōng yǒu duì zì rán jiè de jué duì tǒng zhì quán

   人类拥有自然界绝对统治权

   Man has the absolute dominion over the natural world.

  • yǒu guān zì rán jiè de yán jiū

   有关自然界研究

   the study of the natural world