zì wèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.soothe/pacify oneself

  • shāo kān zì wèi

   自慰

   feel slightly consoled

  • liáo yǐ zì wèi

   聊以自慰

   just to console oneself

 • 2

  v.masturbate

  • guò dù de zì wèi kě néng huì duì shēn tǐ zào chéng yī dìng de yǐng xiǎng

   过度自慰可能身体造成一定影响

   Excessively masturbating may have a certain impact on the body.