zì zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.make by oneself

  • zì zhì tái dēng

   自制台灯

   self-made desk lamp

  • zhè tái jī qì shì wǒ men zì zhì de

   机器我们自制

   The machine was made by our own.

  • zì zhì shè bèi

   自制设备

   make the equipment by oneself

 • 2

  v.restrain/control oneself

  • xué huì zì zhì

   学会自制

   learn to exercise self-restraint

  • bù néng zì zhì

   自制

   have no self-control

  • shī qù zì zhì

   失去自制

   lose self-control