zuān tàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.(exploration) drilling; probing; misering; testboring

  • zuān tàn qǔ yàng

   钻探取样

   take samples by boring

  • zuān tàn gōng

   钻探

   driller

  • zuān tàn shè bèi de píng tái

   钻探设备平台

   drilling equipment

  • hǎi yáng zuān tàn

   海洋钻探

   offshore drilling

  • yīng guó de shí yóu gōng sī huò zhǔn zài gāi dì qū zuān tàn shí yóu

   英国石油公司获准地区钻探石油

   BP has been licensed to drill for oil in the area.