zuì niè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sin

  • zhēn shi zuì niè shēn zhòng a

   真是罪孽深重

   What a sin!

  • nǐ zhī bù zhī dào nǐ fàn xia le zuì niè

   知道罪孽

   Are you aware of the sin you have committed?

  • nǐ nüè dài zì jǐ de mǔ qīn zuì niè ya

   虐待自己母亲罪孽

   Retribution will quickly follow for your ill treatment of your mother.

  • shén huì shè miǎn wǒ men de zuì niè de

   赦免我们罪孽

   God forgives us our sins.