zuò qǔ jiā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.composer

  • tā shì réng rán jiàn zài de zuì wěi dà de zuò qǔ jiā zhī yī

   仍然健在伟大作曲家之一

   He's one of the greatest living composers.

  • zhè wèi zuò qǔ jiā shì fǎng wèn zhè gè chéng zhèn de zhù míng fǎng kè zhī yī

   作曲家访问城镇著名访客之一

   The composer was one of many illustrious visitors to the town.