Pinyin Chart

The Pinyin jiao

jiao
Tones of pinyin [jiao]
Common charactors of pinyin [jiao]
jiào
teach; ask
jiāo
hand over; meet
jiào
cry; call
jiào
contrast; used to introduce the object of comparison
jiǎo
foot; base
jiǎo
horn; antenna
jiāo
glue; rubber
jiāo
burnt; dry
jiāo
tender; pamper
jiāo
proud; strong
轿
jiào
sedan
jiào
sleep
jiǎo
hand over in; capture
jiǎo
disturb; mix
jiāo
outskirts
jiǎo
rectify; pretend
jiāo
irrigate; pour liquid on
jiǎo
dumpling
jiǎo
wring; wring
jiǎo
crafty
jiāo
pepper
jiǎo
used as a component of 侥幸
jiào
check; compare
jiāo
banana
jiāo
reef; coral reef
jiào
ferment
jiáo
chew
jiāo
fall
jiào
cellar or pit for storing things; store something in a cellar or pit
jiāo
flood dragon
jiǎo
outstanding; handsome
jiāo
handsome
jiǎo
exterminate
jiǎo
clear and bright
jiāo
shark
jiǎo
cut with scissors; ream
jiāo
dried grass as fodder
jiāo
used as a component of 秦艽
jiào
border; patrol
jiào
libation at a wedding ceremony; perform a sacrificial ceremony
jiào
mountain path
jiào
place where a river forks or where two rivers join
jiāo
used as a component of 鹪鹩
jiǎo
a surname
jiǎo
raise
jiāo
used as a component of 僬侥
jiào
chew
jiǎo
bamboo rope
jiāo
lofty
jiǎo
pure white; clear
jiào
if only