Pinyin Chart

The Pinyin zai

zai
Tones of pinyin [zai]
Common charactors of pinyin [zai]
zài
exist; join or belong to an organization
zài
twice; recur
zài
carry; be filled with
zāi
disaster; personal misfortune
zǎi
son; young man
zāi
transplant; young plant
zǎi
prefect; rule
zāi
zǎi
young man; young animal
zāi
steroid
zài
cargo; carry
zāi
same as 灾