ā fēi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.young street ruffian; hoodlum

  • ā fēi xí qì

   阿飞习气

   behave like a hooligan

  • tā yǒu diǎn xiàng gè ā fēi dàn xīn yǎn r bù cuò

   有点阿飞心眼儿

   He is a bit of a tearaway but his heart is in the right place.