ā mǔ sī tè dān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Amsterdam

  • zài ā mǔ sī tè dān wǒ men zài yùn hé shang chéng chuán yóu lǎn

   阿姆斯特丹我们运河乘船游览

   In Amsterdam, we had a boat ride on the canals.

  • zhè jiā gōng sī kāi shè le fēi wǎng ā mǔ sī tè dān bìng xù fēi hǎi yá de háng bān

   公司开设飞往阿姆斯特丹续飞海牙航班

   The company offers flights to Amsterdam with onward travel to Hague.