ài dīng bǎo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Edinburg

  • tā shì ài dīng bǎo dà xué de yīn yuè jiào shòu

   爱丁堡大学音乐教授

   She is professor in music at Edinburgh university.

  • ài dīng bǎo guó jì yì shù jié

   爱丁堡国际艺术节

   the Edinburgh International Festival