ān lā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Allah

  • yuàn ān lā jiǎng shǎng nǐ zài zhè ge zūn guì jí qìng de zhāi yuè kuān shù nǐ

   安拉奖赏这个尊贵吉庆斋月宽恕

   May Allah reward you and grant you forgiveness in this blessed month.

  • tā tīng dào rén men zài hū hǎn kěn qiú zhēn zhǔ ān lā zhěng jiù tā men

   听到人们呼喊恳求真主安拉拯救他们

   He heard men crying out, beseeching Allah to save them.