àng sī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • measure wordounce

  • gěi wǒ yī àng sī huáng jīn

   盎司黄金

   Give me an ounce of gold.

  • qí shí yī bàng děng yú shí liù àng sī

   其实等于十六盎司

   Actually there are 16 ounces to the pound.

  • yī hé àng sī de guǒ dòng

   10盎司果冻

   a 10 ounce pack of jelly