bā sài luó nà
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Barcelona (the seaport city in Spain)

  • bā sài luó nà shì yì huì

   巴塞罗那议会

   Barcelona city council

  • bā sài luó nà duì yǒu xī wàng huò dé xī bān yá lián sài guàn jūn

   巴塞罗那希望获得西班牙联赛冠军

   Barcelona is a favorite for the winner of the Spanish League.