bà shǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.give up; stop; call it quits

  • bù shì yàn chéng gōng wǒ men jué bù bà shǒu

   试验成功我们罢手

   We will never give up until the experiment succeeds.

  • nǐ zěn néng bàn tú bà shǒu

   半途罢手

   How can you stop halfway?

  • tā xiàn zài bà shǒu tài wǎn le

   现在罢手

   It’s too late for her to quit now.

Chinese words with pinyin ba shou