bái fèi lì qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • labour in vain; waste one's energy

    • tā shì tú ràng kè táng zhì xù hǎo yī xiē dàn què bái fèi lì qì

      试图课堂秩序一些白费力气

      He attempted in vain to introduce some order into the classroom.