bǎi shàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • uprise

  • tā jì xù bǎ huò wù bǎi shàng huò jià

   继续货物摆上货架

   She went back to stacking the shelves.

  • suí hòu bǎi shàng de fàn cài shì yī zhuō yàn xí

   随后摆上饭菜宴席

   The meal that followed was a veritable banquet.