bài jīn zhǔ yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.money worship; mammonism

    • bù guǎn shì bài jīn zhǔ yì hái shi miè jīn zhǔ yì dōu shì yóu duì huò bì de zhí néng wú zhī zào chéng de

      不管拜金主义还是蔑金主义货币职能无知造成

      Ignorance of money functions has led to both money worship and money scorn.