bàng qiú mào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.baseball cap

  • yī dǐng bàng qiú mào zhē zhù le tā de jīn fà

   棒球帽遮住金发

   Her blonde hair was hidden underneath a baseball cap.

  • qiú duì biāo zhì xǐng mù de yìn zài bàng qiú mào shang

   球队标志醒目棒球帽

   The team's logo was emblazoned on the baseball caps.