bèi dì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • hinderland; backland; privately

  • dāng miàn zhí yán bù yào bèi dì dí gu

   当面直言背地嘀咕

   Say it to his face, not behind his back.

  • tā qī zi fā xiàn tā bèi dì li yǒu gè nǚ ren

   妻子发现背地女人

   His wife discovered that he had a woman on the side.

Chinese words with pinyin bei di