bí qi
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.water chestnut

  • bí qi kū wěi bìng

   荸荠枯萎

   Chinese water chestnut wilt

  • tā duì bí qi cuì piàn de jiā gōng gōng yì jìn xíng le yán jiū

   荸荠加工工艺进行研究

   She studied the processing technology of chestnut crisp chip.

 • 2

  n.water chestnut tuber