bì yè diǎn lǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.graduation (ceremony); commencement

  • tā zài dà xué bì yè diǎn lǐ shang fā biǎo yǎn jiǎng

   大学毕业典礼发表演讲

   He delivered the commencement speech at the university.

  • zhǔ chí bì yè diǎn lǐ

   主持毕业典礼

   hold the graduation