Whole syllable:Video guide
Radical:
Strokes:
5
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.occupation

  • wǒ men jiā shì dài yǐ nóng wéi yè

   我们世代

   I come from a long line of farmers.

  • tā yǐ mù gōng wéi yè

   木工

   He is a carpenter by profession.

  • tā yǐ jiāo shū wéi yè

   教书

   She makes teaching her career.

  synonym
 • 2

  n.course of study

  • jié yè

   complete a course of study

  • xiū yè

   study at school

  • yì yè

   study in school or at college

  synonym
 • 3

  n.line of business

  • gōng yè

   industry

  • kuàng yè

   mining industry

  • shǒu gōng yè

   手工

   handicraft industry

  synonym
 • 4

  n.cause; enterprise

  • dà yè

   great cause

  • gōng yè

   exploits

  • chuàng yè

   start an undertaking

  synonym
 • 5

  n.estate

  • jiā yè

   family property

  • yè zhǔ

   proprietor

  • jiā dà yè dà

   big household, lots of work

  synonym
 • 6

  n.karma; deed

  • zuì yè

   sin

 • 7

  adv.already

  • yè huò yǔn zhǔn

   允准

   already received approval

  • yè yǐ

   already

  • yè jīng

   already

  synonym
 • 8

  v.engage in

  • yè nóng

   engage in farming

  • yè yī

   practise medicine

  • yè shāng

   do business

  synonym

Words and phrases with 业

Similar-form characters to 业

Chinese Characters with pinyin

 • evening; grow dark
 • leaf; leaf-like thing
 • leaf; page
 • liquid
 • choke with sobs