bì zhí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.currency value

  • bì zhí biǎn zhí

   币值贬值

   currency decreasing in value

  • bì zhí bō dòng

   币值波动

   currency fluctuation

  • bì zhí jiān gù

   币值坚固

   Currency value is firm.

  • bì zhí bǎo chí wěn dìng

   币值保持稳定

   a stable currency

  • bì zhí yǐ jīng diē dào le lì shǐ dī diǎn

   币值已经历史低点

   The currency slumped to a record low.