bì zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.currency/monetary system

    • bì zhì běn shēn de bì duān shǐ de sī zhù wèn tí nán yǐ zhì lǐ

      币制本身弊端使得问题难以治理

      The malpractice of the currency system itself makes the problem of private casting difficult to manage.