bìn gǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.kneecap; patella

  • xiān tiān xìng liǎng fēn bìn gǔ wù zhěn wéi bìn gǔ gǔ zhé

   先天性髌骨误诊髌骨骨折

   A case of congenital patella bipartite misdiagnosed as patellafracture.

Word usage

 • Note
  "髌骨" cannot be written as "膑骨".