bù dàn bù fǎn ér
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • instead of

  • kē jì bù dàn bù qiǎng rén de fàn wǎn fǎn ér chuàng zào le gèng duō jiù yè jī huì

   科技R不但不饭碗反而创造就业机会

   Instead of displacing people, technology has created more jobs.

  • wǒ jué de tā bù dàn bù chǒu fǎn ér tǐng měi

   觉得R不但不反而

   It doesn't seem ugly to me; on the contrary, I think it's rather beautiful.