bù guān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.have nothing to do with

    • zhè xiē tiān rán zāi huò yǔ xìn fèng bù guān

      这些天然灾祸信奉不关

      These natural disasters have nothing to do with faith.

Chinese words with pinyin bu guan