bù kè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.fml(usually of capability) unable to; cannot

  • tā xiàn zài bù kè zì bá

   现在不克自拔

   He is unable to free himself from his plight.

  • bù kè fēn shēn

   不克分身

   spare no time

  • tā jué de tā zì jǐ bù kè shèng rèn

   觉得自己不克胜任

   He thinks he is unequal to the job.

 • 2

  v.fmlfail to capture

  • zhàn wú bù kè de jūn duì

   不克军队

   invincible army